Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Algemene voorwaarden Bakkerij Vaags

Algemene voorwaarden Bakkerij Vaags1. Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Bakkerij Vaags B.V. . Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bakkerij Vaags B.V. te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

2. Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van Bakkerij Vaags B.V. zijn vrijblijvend. Bakkerij Vaags accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakkerij Vaags B.V. behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3. Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Bakkerij Vaags B.V. behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

4. Bezorg- en administratiekosten
Bakkerij Vaags B.V. bezorgt de bestellingen in Aalten en buurtschappen, Bredevoort, Winterswijk en buurtschappen. De bezorgkosten variëren per bezorggebied van € 5,00 tot € 10,00 per bezorg adres. De bestelling wordt tussen 9.00 en 13.00 uur bezorgd, zie ook punt 5.

5. Leveringen
Bakkerij Vaags B.V. zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder punt 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Bakkerij Vaags B.V. ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De te leveren goederen kunnen enigszins afwijken van de voorbeelden in de fotoboeken en de webshop, hiervoor kan Bakkerij Vaags niet verantwoordelijk worden gesteld.

6. Betaling
De klant voldoet bij Bakkerij Vaags B.V. aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt 3 bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels of aan de bezorger. In het geval dat Bakkerij Vaags B.V. een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bank- respectievelijk girorekening van Bakkerij Vaags B.V.. Wordt de bestelling via de webshop geplaatst bestaand de mogelijkheid tot online betalen via iDeal.

7. Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Bakkerij Vaags B.V. over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt 6, bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

8. Klantgegevens
Indien de klant aan Bakkerij Vaags B.V. opgave doet van een adres is Bakkerij Vaags B.V. gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt 6. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan:
Bakkerij Vaags B.V.
Hoekstraat 6
7122CH AALTEN
of per email: info@bakkerijvaags.nl

9. Aansprakelijkheid
Bakkerij Vaags B.V. is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij Vaags B.V. is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij Vaags komen. Bakkerij Vaags B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij Vaags B.V. eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij Vaags is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakkerij Vaags B.V. , tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakkerij Vaags B.V. . Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bakkerij Vaags B.V. uitgesloten.

10. Diversen
De klant van Bakkerij Vaags B.V. dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Bakkerij Vaags B.V.geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bakkerij Vaags garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Bakkerij Vaags het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bakkerij Vaags gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Bakkerij Vaags kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Rechten
Alle contacten en transacties met Bakkerij Vaags B.V. geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bakkerij Vaags B.V.. Niets uit uitgaven of publicaties van Bakkerij Vaags mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakkerij Vaags.
Lay-out en structuur zoals kleurstellingen , foto’s en het esthetisch aangezicht van alle pagina’s en dit alles in de ruimste zin des woord betreffende de site www.verhoog.com zoals deze draait in het heden of gedraaid heeft in het verleden zijn te beschouwen als intellectueel eigendom en rust copyright op in eigendom van Bakkerij Vaags B.V..
Niets van de site mag zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden.
Dit alles met een direct opeisbare boete a € 55000,00 per item.

12. Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bakkerij Vaags B.V.en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13. Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Bakkerij Vaags B.V. te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Bakkerij Vaags B.V. te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Brood en banketbakkerij Vaags B.V.
Hoekstraat 6
7122CH AALTEN
Telefoon: 0543-472314
E-mail: info@bakkerijvaag.nl

Filiaal: Weurden 17-1
7101NG WINTERSWIJK
Tel: 0543-512516
www.bakkerijvaags.nl

KVKnr: 86848828

BTWnr: 864113481

Rabobank: NL56 RABO 0310508851